mail

Residus admesos a la deixalleria comarcal

  • AQUESTA INSTAL·LACIÓ ACCEPTA RESIDUS TANT D´ORIGEN DOMÈSTIC COM COMERCIAL. Queden exclosos explícitament d’aquest servei els residus industrials no assimilables als municipals i tots aquells que, d´acord amb la normativa vigent en cada moment, tinguin assignat un tipus de gestió particular.
  • En la utilització de la deixalleria l’usuari rebrà un justificant d’entrada o utilització que haurà d’arxivar correctament per a la justificació del seu pla de gestió de residus.
  • L’usuari haurà de portar els residus degudament separats segons les indicacions dels responsables de la deixalleria.
Municipals valoritzables
Envasos
Ferralla
Paper i cartró
Restes Vegetals
Runes d´obres menors
Vidre
Voluminosos
Altres fàcilment recuperables
Ampolles de cava
Cables elèctrics
CDs i DVDs
Grans electrodomèstics
Oli vegetal
Pantalles TV i ordinador
Petit electrodomèstic
Pneumàtics
Especials
Àcids
Aerosols
Bases
Bateries
Dissolvents
Fitosanitaris
Fluorescents i làmpades
Medicaments
Neveres i aparells amb CFC
Oli mineral
Pesticides
Piles
Pintures
Radiografies
Tòners impressora
els residus, un repte de tots